Przydatne informacje

PRZYDATNE INFORMACJE

ZASADY FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ
„CZERWONY eWUŚ” I CO DALEJ?
ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE
OPIEKA LEKARSKA W NOCY I W ŚWIĘTA
PUNKT POBRAŃ
ZAMAWIANIE RECEPT NA LEKI STAŁE

ZASADY FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ:

Nieodpłatnie świadczenia są udzielane osobom:
– ubezpieczonym w ramach powszechnego ubezpieczenia po złożeniu deklaracji wyboru lekarza POZ i pielęgniarki POZ (na podstawie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców eWUŚ lub przedstawionych dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń)
– legitymującym się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikatem Tymczasowym Zastępującym EKUZ,
– legitymującym się Poświadczeniem wydanym przez Oddział Wojewódzki NFZ do formularzy E106, E109, E120, E121, E123 lub S1, DA1,
– legitymującym się dokumentem S2 , S3 , DA1 lub formularzem E112 , E123.

Pozostałym osobom świadczenia udzielane są odpłatnie zgodnej z cennikiem obowiązującym w Przychodni.

„CZERWONY eWUŚ” I CO DALEJ?

Pacjenci, których prawo do świadczeń nie zostało pozytywnie potwierdzone za pośrednictwem systemu eWUŚ powinni:

– Złożyć w Przychodni pisemne oświadczenie o posiadanym prawie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz (jeśli system usunął osobę z listy pacjentów) upoważnienie dla Kierownika Przychodni do dalszej weryfikacji, w Państwa imieniu, błędnych danych w ZUS i NFZ.

Poinformować swojego pracodawcę/płatnika składek ZUS o błędnej weryfikacji w systemie eWUŚ.
Jeżeli pracodawca/płatnik składek ZUS potwierdzi zgłoszenie do ubezpieczenia, należy uzyskać od niego dokument potwierdzający płacenie składek (RMUA), lub inny dokument potwierdzający prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, a następnie złożyć go w Rejestracji Przychodni.

Status swojego ubezpieczenia można sprawdzić:

– w Rejestracji Przychodni,
– na stronie internetowej http://zip.nfz.gov.pl – logując się na konto ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta).

ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE

Bezpłatnie możecie Państwo uzyskać zaświadczenia związane z:
– leczeniem i rehabilitacją
– niezdolnością do pracy,
– orzekaniem o niepełnosprawności,
– uzyskaniem pomocy społecznej, zasiłku pielęgnacyjnego,
– urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczycieli i nauczycieli akademickich.

Odpłatnie możecie Państwo uzyskać wszystkie inne zaświadczenia wydawane na życzenie pacjenta. Przede wszystkim są to zaświadczenia związane z:
– chęcią uzyskania zapomogi,
– orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych,
– uzyskaniem świadczeń pieniężnych od zakładu pracy lub innej instytucji (np. ubezpieczeniowej, podatkowej),
– oceną stanu zdrowia na życzenie pacjenta lub jego opiekuna prawnego (np. na policję).

Nie ma przepisów stwarzających wymóg uzyskiwania zaświadczeń lekarskich związanych z:

– uczęszczaniem do żłobka lub przedszkola
– zwolnieniem z zajęć szkolnych
– udziałem w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej
– uczestnictwem dzieci i młodzieży w zorganizowanym wypoczynku (m.in. kolonie, obozy)
– kontynuowaniem nauki w innej szkole

dlatego wystawiane mogą być jedynie odpłatne na życzenie pacjenta lub jego opiekuna prawnego albo wymagającej je instytucji.

W Przychodni „Na Wzgórzu” nie ma możliwości uzyskania zaświadczeń:
– dla celów sądowo – lekarskich, (biegły sądowy)
– dopuszczających do udziału w zajęciach sportowych i testach sprawnościowych, (lekarz medycyny sportowej)
– dopuszczających do pracy (lekarz medycyny pracy)
– dopuszczających do kształcenia w zawodach stwarzających narażenie dla zdrowia

UWAGA:
W celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w testach sprawnościowych i zawodach sportowych, należy udać się do Poradni Sportowo – Lekarskiej.

OPIEKA LEKARSKA W NOCY I W ŚWIĘTA

Świadczenia udzielane w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia zdrowia poza godzinami pracy Przychodni. Aktualnie świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki wykonują placówki:
Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim,
ul. Profesora Mariana Raciborskiego 2A, (58) 773 30 31

– COPERNICUS Podmiot Leczniczy w Gdańsku „Szpital Zaspa”,
al. Jana Pawła II 50, (58) 768 46 84

– COPERNICUS Podmiot Leczniczy w Gdańsku „Szpital Kolejowy”,
ul. Powstańców Warszawskich 1/2, (58) 764 06 40

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku, 7 Szpital Marynarki Wojennej
ul. Polanki 117, (58) 552 62 65

Nadmorskie Centrum Medyczne w Gdańsku,
ul. Świętokrzyska 4, (58) 763 98 90

Przychodnia Rodzinna MEDICA PLUS w Gdańsku,
ul. Stanisława Lema 21, (58) 340 54 70

Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są świadczeniami z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i są realizowane:

 • od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00
 •  soboty, niedziele i święta przez całą dobę

Świadczenia medyczne w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, nagłego zachorowania.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 •  wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stałe leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 •  rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • skierowania do specjalisty

STANY BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA, a w szczególności w sytuacji:

 • utraty przytomności,
 • nagłych zaburzeń świadomości,
 • wypadków,
 • zatruć,
 • złamań,

i innych urazów powstałych w sytuacjach nagłych, nagłej duszności, porodu lub dolegliwości związanych z ciążą, które to sytuacje nie są leczone w POZ wymagają zgłoszenia się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego (bez skierowania!!)
lub wezwania zespołu ratownictwa medycznego tel.  999  lub  112 .

PUNKT POBRAŃ

Prosimy o telefoniczne umawianie terminu w punkcie pobrań pod numerem telefonu 512 844 844

Poza kolejnością przyjmowani są:
– pacjenci ze skierowaniem na test obciążenia glukozą
– kobiety w zaawansowanej ciąży
– pacjenci ze skierowaniem wyłącznie na badania ogólne moczu/kału lub posiewu moczu/kału

Większość wyników badań laboratoryjnych jest dostępna tego samego dnia na stronie laboratorium INVICTA . Na wyniki niektórych badań czeka się dłużej, ponieważ dłużej trwa analiza materiału. O czasie oczekiwania na wynik należy dowiadywać się w Rejestracji lub w Punkcie Pobrań.

ZAMAWIANIE LEKÓW STAŁYCH

Pacjenci, którzy przyjmują leki stałe mogą zamawiać recepty poprzez:
– złożenie zapotrzebowania w rejestracji Przychodni,
– złożenie zapotrzebowania do skrzynki pocztowej na budynku Przychodni ,
– złożenie zapotrzebowania na adres e-mail: recepty@przychodnianawzgorzu.pl.

Zapotrzebowanie powinno zawierać:
– imię i nazwisko pacjenta,
– data urodzenia pacjenta,
– nazwy, dawki oraz ilość opakowań zamawianych leków.

Lekarz wystawia recepty na zamówione leki stałe w ciągu 3 dni roboczych.
Przychodnia nie informuje pacjenta o tym, kiedy recepta zostanie wypisana.
Informację o przypuszczalnym terminie można uzyskać osobiście lub telefonicznie.