Aktualności

Pomoc dla obywateli Ukrainy

12 marca 2022 roku weszła w życie, z mocą obowiązywania od 24 lutego 2022 roku, ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Specustawa przyznaje prawo do świadczeń medycznych, refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji, na analogicznych zasadach i analogicznym zakresie, jak osoby ubezpieczone w Polsce.

1. Uprawnieni do świadczeń medycznych na gruncie przepisów specustawy, jak dla osób ubezpieczonych w Polsce, obejmuje:
a) obywateli Ukrainy, którzy przybyli z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego małżonków obywateli Ukrainy, którzy przybyli z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) obywateli Ukrainy z Kartą Polaka, którzy przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej
d) członków najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka, którzy przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej – którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 roku.
-którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 roku.

WAŻNE!
a) Prawo do świadczeń obejmuje także dziecko urodzone już w Polsce, jeżeli jego matka jest osobą określoną w lit. a lub b.
b) Uprawnienia do świadczeń medycznych na mocy specustawy nie przysługują osobom, które przed 24 lutego 2022 roku przebywały legalnie w Polsce na podstawie zezwoleń pobytowych lub miały status uchodźcy, lub złożyły wniosek o uzyskanie takiego statusu.
WAŻNE!
Do „najbliższej rodziny” zaliczyć można: małżonka, wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu (zięć, synowa, teść, teściowa, szwagier, bratowa, pasierb), osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.
2. Weryfikacja uprawnień do świadczeń medycznych dla osób uprawnionych na mocy specustawy odbywa się na podstawie:
a) specjalnego numeru PESEL nadawanego obywatelom Ukrainy,
b) e-dokumentu (osoby pełnoletnie, które zarejestrują się w gminie i zostanie nadany im numer PESEL oraz założą profil zaufany, mogą aktywować e-dokument poświadczający status osoby uprawnionej),
c) wydruk potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego osoby uprawnionej (zawiera: imię i nazwisko, numer PESEL)
Więcej szczegółów pod linkiem:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-zagwarantowana-w-specustawie-o-czym-musza-wiedziec-swiadczeniodawcy,8157.html

—————————————————–

OPIEKA LEKARSKA W NOCY I W ŚWIĘTA

Świadczenia udzielane w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia zdrowia poza godzinami pracy Przychodni.

Aktualnie świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki wykonują placówki:

– Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim,
ul. Profesora Mariana Raciborskiego 2A, (58) 773 30 31

– COPERNICUS Podmiot Leczniczy w Gdańsku „Szpital Zaspa”,
al. Jana Pawła II 50, (58) 768 46 84

– COPERNICUS Podmiot Leczniczy w Gdańsku „Szpital Kolejowy”,
ul. Powstańców Warszawskich 1/2, (58) 764 06 40

– Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku, 7 Szpital Marynarki Wojennej
ul. Polanki 117, (58) 552 62 65

– Nadmorskie Centrum Medyczne w Gdańsku,
ul. Świętokrzyska 4, (58) 763 98 90

– Przychodnia Rodzinna MEDICA PLUS w Gdańsku,
ul. Stanisława Lema 21, (58) 340 54 70

Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są świadczeniami z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i są realizowane:

od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00
soboty, niedziele i święta przez całą dobę

Świadczenia medyczne w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, nagłego zachorowania.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
recepty na stosowane stałe leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
skierowania do specjalisty
STANY BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA, a w szczególności w sytuacji:

– utraty przytomności,
– nagłych zaburzeń świadomości,
– wypadków,
– zatruć,
– złamań,

i innych urazów powstałych w sytuacjach nagłych, nagłej duszności, porodu lub dolegliwości związanych z ciążą, które to sytuacje nie są leczone w POZ wymagają zgłoszenia się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego (bez skierowania!!)
lub wezwania zespołu ratownictwa medycznego tel.  999  lub  112 .